ΝΕΑ

/ΝΕΑ
ΝΕΑ2023-10-05T10:52:07+00:00

Αθήνα, 05.10.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Σύστημα αξιολόγησης και εξατομικευμένης εξάσκησης γνωστικών δεξιοτήτων μέσω παιγνιοποίησης για την προαγωγή της νοητικής ανάπτυξης και υγείας σε παιδιά» και με ακρωνύμιο «ThinkUp!»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας Στην Περιφέρεια Αττικής», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 


 

 

Αθήνα, 28.06.2023

Προσωρινός τελικός πίνακας υποψηφίων για σύναψη σύμβασης για τις θέσεις προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης MilkSafe («Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος»), της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.177/31.05.2023

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων συνεδρίασε στις 27/06/2023 και εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.177/31.05.2023 για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης εργασίας, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων , στο πλαίσιο της Πράξης «MilkSafe: Χρήσηομικώντεχνολογιώνγιατονεμπλουτισμότουβρεφικούγάλακτος» – με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02222. Αποφάσισε να προτείνει τη σύναψη σύμβασης για τις εν λόγω θέσεις με τις υποψήφιες του κατωτέρω προσωρινού τελικού πίνακα, ως ακολούθως:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ
Μακρυγιάννη Ευανθία MilkSafe-EPI-6
Γκιντώνη Ιφιγένεια MilkSafe-EPI-7
Στεφανάκη Χαρίκλεια MilkSafe-EPI-8

Ο ανωτέρω πίνακας θα καταστεί οριστικός μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) ημερών από την επομένη της παρούσας ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη τυχόν σχετικών ενστάσεων που θα κατατεθούν το εν λόγω διάστημα.


 

 

Αθήνα, 31.05.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» και με ακρωνύμιο «MilkSafe»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Αθήνα, 31.08.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Seroepidemiology study and comparison of 4 different antibody tests for COVID-19 in pediatric population» και με ακρωνύμιο «SEROCOVPED»,  το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

 

 

Αθήνα, 09.12.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» και με ακρωνύμιο «MilkSafe»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 


 

Αθήνα, 27.08.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» και με ακρωνύμιο «MilkSafe»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

 


 

Συνάντηση Πολιτικής Ηγεσίας ΥΠΑΙΘ με το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευση

Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, η κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο κ. Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο κ. Απόστολος Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισκέφτηκαν τα γραφεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ καθηγητής κ. Περικλής Μήτκας, ο Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, και τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου καθηγητής κος Άγγελος Χανιώτης, καθηγήτρια κα Χρύσα Κουβελιώτου και καθηγητής κος Γεώργιος Δουκίδης, καθώς και η Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ Δρ Χριστίνα Μπέστα.

Περισσότερα εδώ


 

 

Αθήνα, 01.03.2021

Προσωρινός τελικός πίνακας υποψηφίων για σύναψη σύμβασης για τη θέση τεχνικού προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης MilkSafe («Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος»), της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.142/05.02.2021

Το ΔΣ του ΕΠΙΚΝΠΗ, εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων, για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.142/05.02.2021 για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης εργασίας, για την πλήρωση μίας (1) θέσης τεχνικού προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης «MilkSafe: Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» – με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02222, και αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω θέση με την υποψήφια του κατωτέρω προσωρινού τελικού πίνακα, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ
Γεωργούλια Κωνσταντίνα Τεχνικός Εργαστηρίου – MilkSafe – EPI – 3

Ο ανωτέρω πίνακας θα καταστεί οριστικός μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παρούσας ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη τυχόν σχετικών ενστάσεων που θα κατατεθούν το εν λόγω διάστημα.

 

 


 

 

Αθήνα, 05.02.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ΕΠΙΚΝΠΗ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» και με ακρωνύμιο «MilkSafe»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 


 

Αθήνα, 21.12.2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος» και με ακρωνύμιο «MilkSafe»,  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 


 

Αθήνα, 24.11.2020
Προσωρινός τελικός πίνακας υποψηφίων για σύναψη σύμβασης για τις θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης ENDORSE, της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.137/14.10.2020

Το ΔΣ του ΕΠΙΚΝΠΗ με την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της 25ης συνεδρίασης ΔΣ του ΕΠΙΚΝ στις 20/11/2020, εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψηφίων, για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ.137/14.10.2020, για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης εργασίας, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης «ENDORSE: Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης» – με κωδικό MIS 5032804, και αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης για τις εν λόγω θέσεις με τους υποψηφίους του κατωτέρω προσωρινού τελικού πίνακα, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΑΠ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ- 123/12.11.2020 ENDORSE – 11 (ΙΑΤΡΟΣ)
ΤΑΛΙΟΥ ΑΝΙΛΙΑ – 122/06.11.2020 ENDORSE – 12 (ΙΑΤΡΟΣ)
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – 121/30.10.2020 ENDORSΕ – 13 (ΔΙΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ)

Ο ανωτέρω πίνακας θα καταστεί οριστικός μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παρούσας ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη τυχόν σχετικών ενστάσεων που θα κατατεθούν το εν λόγω διάστημα.

 

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης εργασίας, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, της Πράξης με τίτλο: «ENDORSE: Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης», κωδικό MIS:5032804, και Ε.Υ. την Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Χριστίνα Κανακά – Gantenbein το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ)»,ΕΣΠΑ2014-2020,ΠαρέμβασηΙΙ«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 


 

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας (ΕΠΙΚΝ) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση συστήματος πληθυσμογραφίας με μετατόπιση αέρος για την μέτρηση σύστασης σώματος σε βρέφη ηλικίας μέχρι και 12 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε Εδώ

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

To Δ.Σ του ΕΠΙΚΝΠΗ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε επιστημονικό προσωπικό, για το ερευνητικό πρόγραμμα ENDORSE προκηρύσσει 2(δύο) θέσεις:

εργασίας:

 

α) Μίας (1) θέσης παιδιάτρου

 

  1. εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
  2. εμπειρία στη χρήση σοβαρών παιχνιδιών/τεχνικών εκπαίδευσης
  3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
  4. εμπειρία στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων ως μέτρο στάθμισης καταθλιπτικών χαρακτηριστικών

 

β)Μίας (1) θέσης διαιτολόγου

– με αποδεδειγμένη εμπειρία:

  • στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
  • εμπειρία στην ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
  • εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  βιογραφικά-τίτλους σπουδών και εξειδίκευση έως την Τετάρτη 30.09.2019 κ ώρα 14:00 στην Γραμματεία του ΕΠΙΚΝΠΗ  (2ος όροφος κτιρίου ΧΩΡΕΜΕΙΟ εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» Τηλ.2107795553)

 

Το ΔΣ του ΕΠΙΚΝΠΗ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

To Δ.Σ του ΕΠΙΚΝΠΗ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε επιστημονικό προσωπικό, για το ερευνητικό πρόγραμμα ENDORSE προκηρύσσει 8(οκτώ) θέσεις
εργασίας:

Α) τρείς (3) θέσεις παιδιάτρων με απαραίτητα προσόντα:
1. εξειδίκευση/ αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ
2. προϋπηρεσία σε δημόσιες δομές Υγείας
3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
4. εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών ( αντλία, αισθητήρες) στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ

B)Δύο (2) θέσεις παιδιάτρων με απαραίτητα προσόντα
1. εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
2. εμπειρία στη χρήση σοβαρών παιχνιδιών/τεχνικών εκπαίδευσης
3. εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων
4. εμπειρία στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων ως μέτρο στάθμισης καταθλιπτικών χαρακτηριστικών

Γ) Μία (1) Θέση Ψυχολόγου με απαραίτητα προσόντα
– Εμπειρία στην αντιμετώπιση παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους
– Εμπειρία σε χρήση ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής

Δ) Δύο (2)θέσεις Κλινικών Διαιτολόγων εκ των οποίων
–ο ένας/μία με αποδεδειγμένη εμπειρία
– στην αντιμετώπιση παιδιών με ΣΔ
– προϋπηρεσία και γνώση υπολογισμού υδατανθράκων
– εκπαίδευση παιδιών με ΣΔ σε προσδιορισμό των γευμάτων τους
–ο ένας/μία με αποδεδειγμένη εμπειρία
– στην αντιμετώπιση παιδιών με παχυσαρκία
– εμπειρία στην ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών τους στην αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς
– εμπειρία στη χρησιμοποίηση δεδομένων ασθενών από βάσεις δεδομένων

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην γραμματεία του ΕΠΚΝΠΗ (γραφ 23, 2ος όροφος, κτίριο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής εντός του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» υπόψιν κας Παλαιοπάνου. τηλ 210 7795553 και ώρες 11:00-14:00.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 25/1/2019 και ώρα 14:00.